Raadsvergadering 31 januari 2019

veerezaterdag 02 februari 2019 19:00

De eerste raadsvergadering van 2019, een volle agenda, veel publieke belangstelling en ik denk ook veel kijkers en luisteraars. Ik neem u mee in een aantal agendapunten van deze vergadering.

Winkeltijdenverordening
Hierover is al heel veel gesproken, geschreven en gediscussieerd in raads, - commissie, - bestuurs, - en leden vergaderingen. Door onze leden wordt verschillend gedacht hoe we hiermee om zouden moeten gaan. Met de nu aangenomen verordening, mag er nog een zondagsluiting zijn in meerdere kernen van onze gemeente en daar hebben we voor willen strijden.

Stedenbouwkundige visie supermarkt Vrouwenpolder
Meerdere aanwonenden hebben ingesproken en waren begrijpelijk tegen het bouwen van een groot gebouw in hun uitzicht. Het communicatieproces met de omwonenden is niet goed gelopen, dit werd nogmaals door wethouder Schot erkend. De wethouder is op uitdrukkelijk aandringen van ons in gesprek geweest met de belanghebbenden. Het plan is echter nog niet “in beton gegoten”. Bij de verdere uitwerking zal de gemeente, in overleg met de aanwonenden, de definitieve locatie van de supermarkt en de bouwhoogtes bepalen. Tevens zullen er verkeersmaatregelen getroffen worden als dit nodig is. Met deze toezeggingen van wethouder Schot konden wij daarom ook als fractie en hele coalitie akkoord gaan met dit voorstel.

Reserve leefbaarheid 2019-2022
Het “leefbaarheidsfonds” bestaat al vanaf 2015. Goede inwonersinitiatieven die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid, kunnen uit dit fonds een subsidie ontvangen. In de nieuwe regeling is het toetsingskaders eenvoudiger geworden en het maximale subsidiebedrag is verlaagd naar € 25.000,- waardoor meerdere initiatieven gehonoreerd worden.
In de commissies MO waren alle fracties vrijwel eens met elkaar, echter in de raadsvergadering werd een goede discussie gevoerd. Na een schorsing en discussie in de tweede termijn werd het voorstel raad breed gesteund. Totaal is er nog ca. € 450.000,- beschikbaar. Dus heeft u een plan, maak er gebruik van!

« Terug