Verkiezingsprogramma 2018

Hieronder vindt de onderwerpen uit het verkiezingsprogramma zoals zijn opgenomen in het volledige verkiezingsprogramma wat u ook kunt downloaden.

 • Bedrijfsleven

  Laatst gewijzigd op: 01-12-2017

  We zijn er voor de ondernemers en denken met ze mee. Hierin zoeken we het evenwicht tussen wensen van ondernemers, de omgeving en de procedures. De ondernemersmanager blijft fungeren als schakel tussen bedrijfsleven en de gemeente. De Federatie van Ondernemersverenigingen Veere (FOV) denkt actief mee ten aanzien van goed beleid voor ondernemers. Een sterke realistische economische agenda kan daar deel van uitmaken. Goede communicatie bij alle economische beleidsvelden is daarbij van groot belang.

  Gemeente, FOV, Kamer van Koophandel en Impuls Zeeland nemen in samenwerking de begeleiding van startende ondernemers voor hun rekening, waarbij ze ook diverse subsidiemogelijkheden onder de aandacht brengen.

  Een ondernemer die een plan indient, doet zaken met één medewerker van de gemeente, de zogenoemde 1-loket functie. Deze medewerker zorgt, indien nodig, voor bundeling van het vergunningsproces. Het vooroverleg kan daardoor efficiënter zodat er sneller duidelijkheid ontstaat voor de ondernemer.

  In samenspraak met de ondernemers zal de digitale dienstverlening verder opgepakt worden.

  Het herstructureren van bedrijventerreinen dient actief opgepakt en verder uitgebreid te worden. Daardoor kunnen andere bedrijven weer een plekje krijgen.

  We zijn principieel tegen winkelopenstelling en commerciële bedrijfsactiviteiten op zondag. We pleiten voor een collectieve rustdag. Daarbij hebben we oog voor bestaand beleid.

  Eén van de grote uitdagingen voor de komende jaren is de komst van de omgevingswet. Deze wet geeft meer ruimte aan gemeenten om op hun eigen manier met regels en ontwikkelingen om te gaan. Wij hebben vooral de ambitie om onnodige regels af te schaffen. De regels die nodig zijn moeten vindbaar, leesbaar en duidelijk zijn. De omgevingswet biedt daarnaast de ruimte om samen verder te werken aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Dit betekent dat we plannen maken in dialoog én met oog voor elkaar. De omgeving van morgen maken we vandaag.

  Vanuit goed rentmeesterschap zijn duurzaamheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit belangrijke speerpunten bij het ontwikkelen van nieuwe plannen.

 • Belastingen en inkomsten

  Laatst gewijzigd op: 01-12-2017

  Wij zijn enkel voor het indexeren van belastingen en heffingen. Dit betekent dat we prioriteiten moeten stellen en uitgaven beperken. Richtlijn is dat de belasting of heffing kostendekkend moet zijn voor het doel.

  We pleiten voor een betere taxatie van woningen, als grondslag voor de OZB en schaffen de hondenbelasting af. Wel worden regels voor hondenbezitters aangescherpt en gaan we strenger handhaven om te voorkomen dat er straks overal hondenpoep ligt.

  Wat betreft de parkeerbelasting dient er onderzocht te worden welk systeem het beste kan functioneren om 1 parkeersysteem te gebruiken langs de hele kust. We houden daarbij rekening met de eigen inwoners van de kustplaatsen. In de kernen waar vergunningparkeren is ingevoerd krijgen inwoners 1 vergunning gratis. Voor bezoekers kan het dan iets duurder worden. Ook in het licht van het rapport dat mede door de FOV is opgesteld, lijkt dit zeker een haalbare kaart te zijn.

  Voor ons is het bespreekbaar om te bezuinigen op subsidies. Uitgangspunt bij subsidieverlening is voor ons dat de activiteiten niet in strijd zijn met Gods Woord. Er moet controle zijn op de daadwerkelijke besteding van het subsidiegeld.

 • Betrokkenheid burgers

  Laatst gewijzigd op: 01-12-2017

  We willen de burgers actief betrekken vanuit een positieve grondhouding. Daarom nemen we stads- en dorpsraden serieus. In sommige kernen zien we dat er onvoldoende draagvlak is voor de stads- of dorpsraad. Daar willen we, in overleg met bevolking, kijken naar alternatieven als ambassadeurs, ad-hoc overleg met verenigingen en voorlichtingsavonden. Dorpsraden moeten echter geen vervanging van de gemeenteraad worden. Naast de dorpsraden willen we ondernemersverenigingen actief betrekken bij de plannen in de kernen. Beide verdienen een gelijk speelveld.

 • Brandveiligheid en rampen

  Laatst gewijzigd op: 01-12-2017

  De Veiligheidsregio Zeeland vinden we erg belangrijk. Via de klankbordgroep houden we actief voeling met ontwikkelingen en achtergronden in de Regio. Daarnaast gaan we collega-gemeenten binnen de VRZ aansporen om het Rijksgeld voor brandweerzorg en rampenbestrijding 1 op 1 door te storten naar de VRZ. We zien dat de vrijwillige brandweermannen/vrouwen essentieel zijn voor de brandweer. Dit werk willen we waarderen.