Verkiezingsprogramma 2018

Hieronder vindt de onderwerpen uit het verkiezingsprogramma zoals zijn opgenomen in het volledige verkiezingsprogramma wat u ook kunt downloaden.

 • Duurzaamheid

  Laatst gewijzigd op: 01-12-2017

  Alles wat niet verbruikt wordt, hoeft ook niet geproduceerd te worden. De gemeente heeft een taak om burgers erop te wijzen om duurzaam te leven. Duurzaamheid verdient alle aandacht. De aarde bebouwen én bewaren. Kernwoord hierbij is: goed rentmeesterschap.

  Windenergie is een van de schoonste methoden om groene energie op te wekken. De zogenaamde 'stille' windmolen verdient een positieve benadering. Binnen kaders dient dit verder uitgewerkt te worden. Ruimtelijke kwaliteit moet leidend zijn bij het plaatsen van dergelijk objecten.

  De mogelijkheden die de Oosterscheldekering en Neeltje Jans bieden voor het opwekken van duurzame energie moeten we maximaal benutten. De gemeente Veere blijft actief op zoek naar de meest rendabele initiatieven.

  Het actief stimuleren van duurzame energieopslag is speerpunt in de komende raadsperiode. Hiervoor wordt budget vrijgemaakt in het coalitieprogramma. Voorbeelden zijn het mogelijk maken van energiecoöperaties en het faciliteren van het oprichten van postcoderozen, waarbij overcapaciteit gedeeld wordt met aangrenzende postcodes.

  Onze landbouwgrond is primair bedoeld voor de voedselvoorziening. Eventuele zonneparken op het land staan we alleen toe als de grond, om welke reden dan ook niet geschikt is voor landbouw en als het zonnepark als geheel geen verstorende werking heeft op de beleving van het landschap. Laten we stimuleren om alle grote daken van schuren en panden op bedrijventerreinen vol te leggen met zonnepanelen.

  Komende jaren zetten we in op duurzame mobiliteit door uitbreiding van oplaadmogelijkheden op parkeerterreinen, ondersteuning van particuliere initiatieven en het motiveren van bewoners om samen gebruik te maken van duurzame voertuigen: de kentekenroos.

  We willen het donkerbeleid stimuleren. Verlichting waar mogelijk dimmen of helemaal uitzetten. Dit mag uiteraard niet ten koste gaan van de (verkeers)veiligheid!