Verkiezingsprogramma 2018

Hieronder vindt de onderwerpen uit het verkiezingsprogramma zoals zijn opgenomen in het volledige verkiezingsprogramma wat u ook kunt downloaden.

 • Vandalisme en openbare orde

  Laatst gewijzigd op: 01-12-2017

  Iedereen kan een steentje bijdragen aan het voorkomen van overlast. Niet alleen de jongerenwerker, politie en gemeente. We roepen de gemeenschap op om zich actief in te zetten voor leefbaarheid, rust en veiligheid. Uiteraard werken we hierin samen met ondernemers. Vanuit de gemeente faciliteren we waar nodig buurtbemiddeling.

  We zijn tegenstander van bordelen en coffeeshops in onze gemeente. Het moet veilig en leefbaar blijven in Veere.

 • Verantwoording

  Laatst gewijzigd op: 01-12-2017

  Vanuit gemeenschappelijke regelingen wordt er verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over de uitvoering van het vastgestelde beleid. We willen de grip versterken op deze gemeenschappelijke regelingen. Naast de schriftelijke verantwoording kunnen daarom nieuwe ontwikkelingen of een niet-sluitende begroting aanleiding zijn voor een verzoek om nadere uitleg in de commissie.

 • Verkeersveiligheid

  Laatst gewijzigd op: 01-12-2017

  Kruising Hondegemseweg/Schuitvlotstaat moet verder geoptimaliseerd worden voor fietsveiligheid. Ook hebben we aandacht voor de rotondes op de N57 in verband met de doorstroming. Nu slibt het op drukke dagen dicht.

 • Visies en plannen

  Laatst gewijzigd op: 01-12-2017

  In het nieuwe omgevingsplan blijft er onderscheid tussen de verschillende kernen. Het karakter van de afzonderlijk kernen dient hierin duidelijk tot uiting te komen en moet aansluiten bij het plaatselijke DNA. Voor Meliskerke dient er een ruimtelijke visie opgesteld te worden in aansluiting op het goedgekeurde dorpsplan.

  Om het voorzieningenniveau per kern en daarmee de leefbaarheid zo hoog mogelijk te houden blijven we erop inzetten om de voorzieningen, indien mogelijk, te clusteren in een multifunctioneel gebouw.

  De maximale inhoud voor nieuwbouwwoningen in het buitengebied willen wij vergroten tot maximaal 800 m3 om het mogelijk te maken woningen te realiseren met een hedendaagse inhoudsmaat, waarbij ook meer ruimte ontstaat voor het toepassen van biobased (isolatie)materialen, die in de regel meer ruimte in beslag nemen dan de traditionele (synthetische) materialen.

 • Volkshuisvesting

  Laatst gewijzigd op: 01-12-2017

  Voor alle doelgroepen dient er voldoende woonruimte beschikbaar te zijn. Woningbouwplanning dient tijdig afgestemd te worden met andere overheden waaronder overleg met Provincie over bebouwing buiten contouren.

  Het areaal aan sociale woningbouw mag bij herstructureringsprojecten niet afnemen. De prestatieafspraken met Zeeuwland dienen nader gedefinieerd te worden.

  De Tweede woningverordening blijft gehandhaafd in het licht van de leefbaarheid van de kernen. Starters verleiden we om vooral in de kernen te blijven wonen. We willen de kernen ook voor jonge gezinnen aantrekkelijk maken en houden. Onderdeel hierin kan zijn het faciliteren van een speeltuin(vereniging), wat gestimuleerd kan worden vanuit het leefbaarheidsfonds.

 • Voorzieningen

  Laatst gewijzigd op: 01-12-2017

  De economische omstandigheden kunnen ertoe leiden dat we het bestaande niveau van de sociale voorzieningen niet kunnen vasthouden. De SGP-ChristenUnie ambitie is: Wij blijven zorgen voor de kwetsbare burgers, dat is onze Bijbelse opdracht. De gemeente stimuleert het sociale netwerk in de zorg voor deze kwetsbare burgers en blijft zelf het vangnet.