ChristenUnie wil niet alleen huizen bouwen, maar ook creatieve oplossingen

carolin-thiergart-5-AhjK5LUDU-unsplash.jpg01-03-2022 12:48 01-03-2022 12:48

Het lukt veel mensen in deze tijd niet om een geschikt en betaalbaar huis te vinden. Dat is niet normaal; de overheid faalt erin haar volkshuisvestingsplicht afdoende na te komen. Starters, maar ook andere groepen zoals bijvoorbeeld ouderen ondervinden moeite om een geschikt huis te vinden in Veere. Het doel van de ChristenUnie is dat iedereen in Veere in de eigen kern een betaalbaar huis kan vinden. Om dat te bereiken is er de komende jaren heel wat werk aan de winkel: "huisvesting voor groepen die moeilijk aan een huis komen, met aandacht voor andere speerpunten zoals duurzaamheid" zegt kandidaat Peter Kemp.

Dat is een flinke uitdaging, maar wij denken dat het mogelijk is. Hieronder staan de belangrijkste voorstellen die wij doen om dat te bereiken.

  • Eigen inwoners voorrang. De gemeente gaat onderzoek doen naar een slim beleidskader, dat Veere in staat stelt om starters en ouderen bij de gunning van gemeentelijke kavels/huurwoningen een voorrangspositie te geven in hun eigen kern.
  • Huurhuizen bouwen en spanning wegnemen. De grondprijs vormt een substantieel deel van de bouwkosten van een woning. De komende vier jaar verstrekt de gemeente bouwgrond (voor zover de gemeente nog een grondbank bezit) om niet aan de woningcorporatie zodat sociale huurwoningen gebouwd kunnen worden tegen lage kosten. Bij verkoop van de woningen betaalt de corporatie alsnog de grondprijs (uitgestelde betaling). Met die regeling kan de gemeente zonder problemen statushouders huisvesten. Statushouders kunnen helpen de spanning op de arbeidsmarkt te verminderen.
  • Dezelfde regeling geldt voor starters op de woningmarkt met een inkomen van maximaal €65.000,- per jaar. Ook zij krijgen de grond om niet en betalen pas achteraf bij verkoop aan de gemeente.

Beschikbare woningen

  • Het woonbeleid van de gemeente Veere moet gebaseerd zijn op de actuele vraag én op toekomstige ontwikkelingen. In de gemeentelijke woonvisie wordt daarom integraal naar de lokale woningmarkt gekeken en worden de noodzakelijke maatregelen beschreven. Naast woningcorporaties, krijgen ook kernen en huurdersverenigingen wat de ChristenUnie betreft een prominente rol bij het opstellen van deze visie.
  • Strategisch bouwen. Om groene ruimte buiten én binnen de kernen te behouden, blijven we inzetten op slimme binnendorpse/stedelijke verdichting. Tegelijk onderkennen we dat de woningbouwopgave zo groot is, dat aan bouwen op landbouwgrond niet valt te ontkomen. Conform de ladder duurzame verstedelijking staan we dat beperkt toe. Aan de randen van de kernen in Veere biedt dat mogelijkheden om aantrekkelijke woonlandschappen tot stand te brengen in combinatie met natuurontwikkeling (organisch groeien).
  • Zelfbewoningsplicht. De ChristenUnie is voor het krachtig handhaven van het tweede woningbeleid in Veere, zodat huizen permanent bewoond worden. In dorpskernen geldt in principe een zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw en aankoop van woonhuizen.

Ouderen

  • De ChristenUnie wil dat de gemeente Veere de komende periode fors gaat investeren in (aangepaste) woningen en gemeenschappelijke woonvormen voor onze ouderen. Collectieve woonvormen zijn belangrijk omdat ze zorgen voor onderling contact, gezelschap en burenhulp. Ook bevordert het realiseren van voldoende woningen voor ouderen de doorstroom op de woningmarkt

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie wil niet alleen huizen bouwen, maar ook creatieve oplossingen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2022

november

mei

april

maart

februari